ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
پشـــتیبانی ســـامانه
کاربر محترم در صورتی که در مورد محتوا و اجرای برنامه سوال و یا پیشنهادی دارید می توانید با مرکز آموزش مداوم مجری برنامه تماس حاصل فرمائید
همچنین شما می توانید هرگونه سوال، مشکل، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد امکانات و خدمات سامانه
از طریق پست الکترونیک cme@Creativethinking.ir مطرح نمائید.

ردیفمرکزتلفن
1 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 051-38554482,83
2 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران 021-88945435
3 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 021-44412437
4 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 041-33378850
5 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 051-52228027
6 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 011-33044295
7 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 034-32114769 , 034-31215611 (واحد آموزش مجازی)
8 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 017-32451662
9 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 031-37923367
10 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 071-54340404
11 دانشگاه علوم پزشکی همدان 081-32516631
12 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 061-33338908
13 دانشگاه علوم پزشکی گیلان 013-33334289
14 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 054-33294675
15 انجمن علمي آسيب شناسي ايران 021-66912646
16 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 077-33330837
17 فرهنگستان علوم پزشكي 021-88645494
18 قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 021-22770938
19 دانشگاه علوم پزشکی قم 025-31071318
20 دانشگاه علوم پزشکی یزد 035-37240373
21 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 058-32231146
22 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 031-55578009
23 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 083-38367335
24 انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران 021-88970700
25 دانشكده علوم پزشکی بهبهان 061-52722014
26 دانشگاه علوم پزشکی بم 034-44219245
27 دانشگاه علوم پزشکی دزفول 061-42429732