ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مراکز عضـــو ســـامانه
ردیفمرکزآدرستلفن
1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان golestan.ircmelms.ir 017-32451662
2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان esfahan.ircmelms.ir 031-37923367
3 دانشگاه علوم پزشکی یزد yazd.ircmelms.ir 035-37258474
4 دانشگاه علوم پزشکی اهواز ahvaz.ircmelms.ir 061-33338908
5 دانشگاه علوم پزشکی گیلان gilan.ircmelms.ir 013-33334289
6 دانشگاه علوم پزشکی همدان hamedan.ircmelms.ir 081-32516631
7 انجمن علمي مامايي ايران 70023.ircmelms.ir 021-88190164
8 دانشگاه علوم پزشکی مشهد mashhad.ircmelms.ir 051-38554482,83
9 مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ایران iem.ircmelms.ir 021-88945435
10 دانشگاه علوم پزشکی تبریز tabriz.ircmelms.ir 041-33378850
11 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه thums.ircmelms.ir 051-52228027
12 انجمن علمي پرستاران قلب ايران 70001.ircmelms.ir 021-22663165-6
13 دانشگاه علوم پزشکی مازندران mazandaran.ircmelms.ir 011-33044295
14 دانشگاه علوم پزشکی کرمان kerman.ircmelms.ir 034-32114769 , 034-31215611 (واحد آموزش مجازی)
15 انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران 11589.ircmelms.ir 021-44412437
16 دانشگاه علوم پزشکی جهرم jahrom.ircmelms.ir 071-54340404
17 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان zahedan.ircmelms.ir 054-33294675
18 انجمن علمي آسيب شناسي ايران iranpath.ircmelms.ir 021-66912646
19 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر boushehr.ircmelms.ir 077-33330837
20 فرهنگستان علوم پزشكي 11810.ircmelms.ir 021-88645494
21 قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ophthalmology.ircmelms.ir 021-22770938
22 دانشگاه علوم پزشکی قم qom.ircmelms.ir 025-31071318
23 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی khorasanshomali.ircmelms.ir 058-32231146
24 دانشگاه علوم پزشکی کاشان kashan.ircmelms.ir 031-55578009
25 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه kermanshah.ircmelms.ir 083-38367335
26 انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران iacld.ircmelms.ir 021-88970700
27 دانشكده علوم پزشکی بهبهان behbahan.ircmelms.ir 061-52722014
28 دانشگاه علوم پزشکی بم bam.ircmelms.ir 034-44219245
29 دانشگاه علوم پزشکی دزفول dezfoul.ircmelms.ir 061-42429732