ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 233 items in 20 pages
2512 آرام بخشی در بیماران مراجعه کننده دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/10
2511 استحمام نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/14
2494 کاپنوگرافی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/10/12
2483 اصول آموزش بیمار انجمن علمي پرستاران قلب ايران محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/01
2481 تغذیه تکمیلی در اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22
2480 ترومای دنتوالوئولار دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/30
2479 مراقبت از بیماران قلبی در بارداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22
2476 اختلالات فشار خون در بارداری دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22
2475 پیچ خوردگی مچ پا دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/30
2474 چسبندگی غیر طبیعی جفت دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/10/10
2472 شیوه جستجو علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/10/16
2450 مسمومیت با قرص برنج دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/08/28