ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 234 items in 20 pages
2441 سوء مزاج های معده دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/01
2433 آسم شدید دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/10
2432 آسم خفیف دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/10
2431 پاپ اسمیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2430 مقدمه آثار بیولوژیک تابش پرتوهای یون ساز بر بدن انسان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2429 شکاف کام و لب دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/25
2428 اکسیژن درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/01
2427 آشنایی مقدماتی با پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/25
2421 اکسیژن تراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/06/15
2418 پاتوژنز ، ارزیابی و درمانهای توانبخشی و دارویی در استئوپروزیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/27
2408 کاربردهای PGD در درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/05/20
2401 مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و پرتو درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/04/08