ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
123
Page size:
select
 25 items in 3 pages
2843 مدیریت بالینی گزش جانوران زهرآگین (مار و عقرب) دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1398/03/03
2796 تجویز منطقی دارو در دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/12/10
2780 نیدل استیک دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/15
2772 اصول آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/25
2648 ایمن سازی در شرایط بالینی خاص دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/07/05
2608 ضایعات واکنشی بافت نرم دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/05
2599 تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/20
2595 محاسبات دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/15
2542 تشخیص افتراقی بیماری مینیر و آزمون تشخیصی الکتروکوکلئوگرافی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2541 ارزیابی گوش میانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2441 سوء مزاج های معده دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/07/01
2408 کاربردهای PGD در درمان ناباروری دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/05/20