ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تست سامانه (بدون امتیاز)
از تاریخ 1397/11/22 لغایت 1397/11/30
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نیدل استیک
از تاریخ 1397/11/15 لغایت 1400/11/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اصول آموزش بیمار
از تاریخ 1397/09/25 لغایت 1400/09/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ایمن سازی در شرایط بالینی خاص
از تاریخ 1397/07/05 لغایت 1400/07/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید