ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
احیاء پایه قلبی ریوی
از تاریخ 1395/11/25 لغایت 1398/11/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
جستجوی شواهد پزشکی از پایگاه های اطلاعاتی Clinical Key و UpToDate
از تاریخ 1395/11/10 لغایت 1398/11/10
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
از تاریخ 1395/11/01 لغایت 1398/11/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی
از تاریخ 1395/10/05 لغایت 1398/10/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید