ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
احیا پیشرفته بیمار ترومایی
از تاریخ 1395/12/20 لغایت 1398/12/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اندیکاسیون ها و تکنیک قراردادن روکش های استیل در دندانپزشکی کودکان
از تاریخ 1395/12/20 لغایت 1398/12/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران
از تاریخ 1395/12/20 لغایت 1398/12/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
احیاء پایه قلبی ریوی
از تاریخ 1395/11/25 لغایت 1398/11/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید