ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی
از تاریخ 1395/10/05 لغایت 1398/10/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان   |   مطالعه محتوا
احیاء قلبی ریوی پیشرفته
از تاریخ 1395/09/15 لغایت 1398/09/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان   |   مطالعه محتوا
نقش خانواده در اعتیاد و تک فرزندی
از تاریخ 1394/11/01 لغایت 1397/11/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان   |   مطالعه محتوا
اصول و تفسیر روش های رادیولوژی قفسه سینه
از تاریخ 1393/10/01 لغایت 1396/10/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 36 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید