ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ایمن سازی در شرایط بالینی خاص
از تاریخ 1397/07/05 لغایت 1400/07/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ضایعات واکنشی بافت نرم دهان
از تاریخ 1397/03/05 لغایت 1400/03/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان
از تاریخ 1397/02/20 لغایت 1400/02/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محاسبات دارویی
از تاریخ 1397/02/15 لغایت 1400/02/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید