ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مدیریت بالینی گزش جانوران زهرآگین (مار و عقرب)
از تاریخ 1398/03/03 لغایت 1401/03/03
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تجویز منطقی دارو در دندانپزشکی
از تاریخ 1397/12/10 لغایت 1400/12/10
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نیدل استیک
از تاریخ 1397/11/15 لغایت 1400/11/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اصول آموزش بیمار
از تاریخ 1397/09/25 لغایت 1400/09/25
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید